Thursday, February 7, 2013

אתהבאת
באתַ באפלה
ואחזתַ בידי
והובלתַ אותי כסומא
לתוך האור
שבתחילה היה
רק הבהוב מהסס
ואחר פרץ
והדליק צל מופלא.
נכנסנו
וידךָ לא עזבה את ידי
ונשמתַ את נשימתי
והיית בפנים איתי.
ואף כי ידעתי שאשוב
לאפלה, החלקתי לתוך
השלווה 
של 
ידךָ
האוחזת 
בידי.

אילנה היילי


1 comment:

  1. Painting by Stephanie Anna Lightsmith.
    Poem by Ilana haley

    ReplyDelete